product

SR CEN/TS 17176-7:2022

Sisteme de conducte de materiale plastice pentru alimentarea cu apă și pentru evacuare, canalizare și irigare sub presiune, îngropate și supraterane. Poli(clorură de vinil) neplastifiată orientată (PVC-O). Partea 7: Evaluarea conformității

Status : In vigoare
product

SR ISO 10017:2022

Managementul calității. Îndrumări referitoare la tehnicile statistice pentru ISO 9001:2015
Acest document precizează îndrumări pentru selectarea tehnicilor statistice adecvate care pot fi utile unei organizații, indiferent de mărimea sau complexitatea acesteia, pentru dezvoltarea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea unui sistem de management al calității conform cu ISO 9001:2015. Tehnicile statistice pot ajuta la măsurarea, descrierea, analizarea, interpretarea și modelarea variabilității proceselor (care utilizează un număr limitat de date sau multe serii de date). Analiza statistică a datelor poate asigura o mai bună înțelegere a naturii, amplorii și cauzelor variabilității. Poate ajuta la rezolvarea și chiar prevenirea problemelor și la micșorarea riscurilor care pot deriva din variabilitate. Analiza datelor prin utilizarea tehnicilor statistice poate susține luarea deciziilor și de aceea, ajută la îmbunătățirea performanței proceselor și a elementelor de ieșire care rezultă. Tehnicile statistice sunt aplicabile, cu rezultate potențial benefice, datelor din orice sector. Criteriile pentru determinarea necesarului de tehnici statistice și a adecvării tehnicilor selectate, sunt prerogativele organizației. Acest document poate fi, de asemenea, utilizat pentru a susține alte sisteme de management, de exemplu sistemul de management de mediu, sistemul de management al sănătății și securității în muncă.

Status : In vigoare
product

SR ISO 16000-6:2022

Aer de interior. Partea 6: Determinarea compuşilor organici volatili (VVOC, VOC, SVOC) în aerul de interior şi din camere de încercare, prin prelevare activă pe tuburi de adsorbţie, desorbţie termică şi cromatografie în fază gazoasă cu detecție MS sau MS/FID
Acest standard specifică o metodă de determinare a compușilor organici volatili (VOC - volatile organic compounds) în aerul de interior și în aerul prelevat pentru determinarea emisiilor de VOC din produse sau materiale utilizate în interior (conform ISO 16000-1), cu ajutorul camerelor de încercare și celulelor de încercare. Metoda utilizează tuburi de adsorbție cu desorbție termică ulterioară (TD) și analiza prin cromatografie în fază gazoasă (GC), folosind o coloană capilară şi spectrometrie de masă (MS) cu sau fără detector suplimentar cu ionizare în flacără (FID). Metoda se aplică pentru măsurarea celor mai mulți compuși organici volatili în fază de vapori prin analiză GC, pentru un domeniu de concentrații de la câteva micrograme pe metru cub până la miligrame pe metru cub. Pot fi analizați numeroși compuși organici foarte volatili (VVOC - very volatile organic compounds) și compuși organici semivolatili (SVOC - semi-volatile organic compounds), în funcție de tuburile de adsorbție utilizate. Acest standard înlocuiește SR ISO 16000-6:2005.

Status : In vigoare
product

SR EN 12056-2:2002/C91:2022

Sisteme de evacuare gravitațională din interiorul clădirilor. Partea 2: Sisteme pentru ape uzate, proiectare şi calcul
Această erată corectează următoarele: La pagina 18, titlul figurii 6 se va citi: „Figura 6 - Condiții pentru racorduri de evacuare neventilate în sistemele I, II, IV”. La pagina 23, la tabelul 11, în celula de la intersecția celui de-al 2-lea rând (rândul care începe cu DN) cu a doua coloană, se va citi: „Racord drept”, iar în celula de la intersecția aceluiași rând cu a treia coloană, se va citi: „Racord teșit”. În celula subsol a tabelului 11, la ** se va citi „....sistemele I, III, IV”. La pagina 23, la tabelul 12, în celula de la intersecția celui de-al 2-lea rând (rândul care începe cu DN) cu a treia coloană, se va citi: „Racord drept”, iar în celula de la intersecția aceluiași rând cu a patra coloană, se va citi: „Racord teșit”. La pagina 29, la tabelul B.3, în celula de la intersecția primului rând cu prima coloană (celula din colțul stânga-sus al tabelului), se va citi: „Suma debitelor unitare”. La pagina 30, la tabelul C.1, în celula de la intersecția primului rând (rândul care începe cu Obiect) cu a doua coloană, se va citi: „Cantitate”. La pagina 30, la tabelul C.2, în celula de la intersecția primului rând (rândul care începe cu Aplicație) cu a doua coloană, se va citi: „Cantitate”.

Status : In vigoare
product

SR EN 14081-1+A1:2011/C91:2022

Structuri de lemn. Lemn pentru construcţii cu secţiune dreptunghiulară, sortat după rezistenţă. Partea 1: Cerinţe generale
În tabelul ZA.3, pag 25, pe a 2-a coloană, ultimul rând se înlocuiește “Certificarea C.P.F. pe baza” cu “Certificarea C.P.F. de către organismul de certificare a C.P.F. pe baza ”

Status : In vigoare
product

SR ISO 10957:2022

Informare și documentare. Număr internațional standardizat pentru muzică (ISMN)
Acest standard internațional specifică numărul internațional standardizat pentru muzică (ISMN), care reprezintă un mijloc de identificare unică a publicațiilor cu notații muzicale. Standardul specifică atribuirea unui ISMN unic pentru aceste publicații, astfel încât să se poată face distincție între o ediție a unui titlu sau o componentă separată a unei ediții față de toate celelalte ediții. Acest standard internațional specifică, de asemenea, modul în care este alcătuit un ISMN și amplasarea sa pe publicațiile cu notații muzicale.

Status : In vigoare
product

SR ISO 10716:2022

Hârtie şi carton. Determinarea rezervei alcaline
Acest standard internațional specifică o metodă pentru determinarea rezervei alcaline a hârtiilor și a cartoanelor. Acest standard este destinat produselor care conțin pigmenți sau alte materiale alcaline, adăugate în scopul creșterii rezistenței acestora la atacul acid (degradare).

Status : In vigoare
product

SR ISO 6587:2022

Hârtie, carton şi celuloze. Determinarea conductivității extractelor apoase
Acest standard specifică o metodă pentru determinarea conductivității extractelor apoase ale hârtiei, cartonului sau celulozei, aceste extracte fiind preparate printr-o metodă la cald sau printr-o metodă la rece.

Status : In vigoare
product

SR EN ISO 22477-10:2017/C91:2022

Investigaţii şi încercări geotehnice. Încercări de structuri geotehnice. Partea 10: Încercarea piloților: încercare de încărcare rapidă
Pe copertă se înlocuiește titlul standardului, Cercetări şi încercări geotehnice. Încercări de structuri geotehnice. Partea 10: Încercarea stâlpilor: încercare de încărcare rapidă, cu următorul: Investigaţii şi încercări geotehnice. Încercări de structuri geotehnice. Partea 10: Încercarea piloților: încercare de încărcare rapidă

Status : In vigoare